Kulloon kyläohjelma, työvaihe 2019 - 2020

Lue tästä Kulloon kyläkyselyn 2020 tulokset
Kulloon kyläkyselyn yhteenveto

Lue tästä yhteenveto Kulloon turvallisuuskävelystä 2020
Kulloon turvallisuuskävelyn yhteenveto 2020

Lue tästä vetoomuksesta turvallisten kouluteiden ja koulukyytien puolesta.
Vetoomus kouluteiden turvallisuudesta ja koulukyydeistä keväällä 2019

• Kyläohjelman lähtökohta
Kehittämisyhdistys SILMU ry:n turvallisuusprojektista innostuneena Kulloon kyläraati ja Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys päättivät aloittaa oman kyläsuunnitelmaprosessin syksyllä 2018. Marraskuun 22. päivänä 2018 pidettiin Byagårdenilla yleisötilaisuus, jossa kutsuttiin kyläläisiä mukaan. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran jo tam-
mikuussa 2019. Alusta asti oli selvää, että turvallisuuden lisäksi myös muut näkökul-
mat on otettava huomioon. Päätettiin laatia Kulloon kyläohjelma, joka mahdollistaa sekä toiminnan että pitkäjänteisten tavoitteiden yhdistämisen.

• Mitä teemme
Kyläohjelmaa työstää työryhmä, joka koostuu vapaaehtoisista: mukana on asukkaita
ja maanomistajia. Työryhmässä on n. 10-12 aktiivista jäsentä. Työryhmä kokoontuu
n. kerran kuussa Byagårdenilla. Palavereissa käsitellään ennakolta sovituista asioista epämuodollisesti keskustellen. Keskustelulla haetaan yhteisiä näkemyksiä, jotka voidaan kirjata tulevaan ohjelmaan.

Palavereissa jaetaan tehtäviä tiedon keräämiseksi ja asioiden edistämiseksi. Työryh-
mässä on 2-3 hengen alaryhmiä, jotka keskittyvät tärkeäksi nousseisiin asioihin kuten esimerkiksi turvallisuuteen ja maankäyttöön. Maankäytön tavoitteet ovat ajankoh-
taisia, koska Porvoon kaupunki on aloittanut osayleiskaavatyön Kulloo-Mickelsbölen alueella. Turvallisuus on noussut tärkeäksi mm. koulukuljetusjärjestelyiden myötä.


• Tavoitteemme

Ohjelman tavoite on Kulloon kylän monipuolinen ja moniääninen kehittäminen - ohjelma kerää yhteen tavoitteita ja toimenpiteitä, jotta Kulloo olisi entistä parempi paikka asua ja elää. Ohjelma tehtävänä ei ole ajaa yksittäisten henkilöiden tai yritysten etuja, vaan etusijalla on kylän ja kyläyhteisön etu pitkällä aikavälillä. Siksi on hyvä, että työryhmässä on monipuolinen joukko kyläläisiä.

Tarkoituksena on saada aikaiseksi kirjallinen (kuvat + teksti) ohjelma, jossa tiiviste-
tään tavoitteet ja toimenpiteet ja mahdollisesti myös aikataulu.

• Tähän mennessä tehtyä
• Ohjelman aiheiden määrittely. Aiheet kuvaavat asioita, jotka on koettu
tärkeiksi juuri Kulloossa.
• Kyläohjelman alueellinen rajaus (vielä hieman kesken)
• Lähtötietojen hankinta: kartat, tilastot, yms. Lähtötietoja kerätään koko
ajan esille tulevien aiheiden myötä.

Kulloon kyläohjelman esite

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.