Kullos byaprogram, arbetsskedet 2019 - 2020

Läs resultatet av Kullos byaenkät här:
Kulloon kyläkyselyn yhteenveto 2020

Läs här mera om trygghetsvandringen i Kullo 2020

Kulloon turvallisuuskävelyn yhteenveto 2020 (på finska)

Läs här mera om vädjan om en trygg skolväg och skolskjutsar.

Vädjan om en trygg skolväg och skolskjutsar på våren 2019


• Bakgrund
Hösten 2018 inspirerades vi av SILMUs program för säkerhet i byarna och Kullo-Mickelsböle byaförening tillsammans med Byarådet beslöt att påbörja vår egen process för att utveckla en egen byaplan i Kullo. Den 22.11.2018 bjöd vi in bysborna till en öppen diskussionskväll på Byagården och således inledde vi arbetet. En arbetsgrupp utformades och gruppen träffades första gången redan i januari 2019. Från första början var det klart att vi måste ta i beaktande också andra teman än säkerhet. Vi beslöt alltså att utforma ett byaprogram för Kullo, vilket bättre möjliggör kombinationen av att jobba både för konkreta åtgärder och på samma gång aktivt jobba för att uppnå våra mera långsiktiga mål.

• Hur vi jobbar

Arbetsgruppen som jobbar med byaprogrammet består av frivilliga aktiva bysbor samt markägare. Vi är ca. 10-12 aktiva medlemmar som samlas på Byagården, ca en gång per månad.

På mötena diskuterar vi på förhand bestämda teman, diskussionen är fri och informell. Genom diskussioner söker vi gemensamma synpunkter och föremål för utveckling som vi skall skriva ner i byaprogrammet. På mötena delar vi ut uppgifter, i syfte att samla in information och främja olika ärenden. Vi har tillsatt 2-3 personers undergrupper som fokuserar på viktiga teman utanför den egentliga arbetsgruppens möten. Exempelvis markanvändning och säkerhet. Markanvändningen är speciellt dagsaktuell i och med Borgå stads delgeneralplan som påbörjats för Kullo-Mickelsböle området. Säkerhetsaspekten har varit på tapeten på ett konkret sätt i form av skolskjutsar.


• Vårt mål
Byaprogrammets mål är att utveckla Kullo på ett mångsidigt sätt som tar i beaktande olika
synvinklar. Vi samlar ihop olika mål och åtgärder som alla siktar på samma stora helhetsmål, dvs. att Kullo är en bra plats att bo och leva. Programmet driver inte enskida individers intressen, utan vi jobbar först och främst för byns och bysamhällets bästa på långsikt. Därför är det bra att vi har en arbetsgrupp med bred representation av bysbor, alla med lite olika bakgrund.
Vi siktar på ett slutresultat i form av ett skriftligt (text + bilder) program, där vi sammanfattar
mål och konkreta åtgärder och eventuella tidtabeller. Vi försöker hålla allt så konkret som
möjligt.


• Vad vi har åstadkommit hittills
• Definierat teman och ämnesområden. Våra teman reflekterar de saker som man
har upplevt som speciellt viktiga i Kullo
• Den geografiska definitionen av byaprogrammet (inte färdig ännu)
• Skaffa bakgrundsinformation till stöd för arbetet: kartor, statistik, osv. Vi jobbar
hela tiden på att få fram mera material an efter som nya teman tas upp för diskus
sion.

Broschyr om Kullos byaprogram.

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.